ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

linie i katy 5.png
zagrozenie_1_R204B0G0.png
zagrozenie_2_R204B0G0.png

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

 

PRZECHOWYWANIE:
 

UN 1993

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
P501 Zawartość/pojemnik wrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

 

P233 Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Ośrodki informacji toksykologicznej - telefony alarmowe:

Warszawa 607 218 174

Gdańsk 58 682 04 04

Poznań  61 847 69 46

Kraków 12 411 99 99